• HOME
  • EMAIL
  • HISTORY
가공품소개Seal Maker 제품
Profile Type Standard material Pressure
(bar)
Temp.
(°C)
Surface speed
(m/sec)
RS01 PU
NBR
FPM
400
160
160
-30 to 105
-25 to 100
-20 to 210
0,5
RS01A PU
NBR
FPM
160
160
160
-30 to 105
-25 to 100
-20 to 210
0,5
RS01B PU
NBR
FPM
400
160
160
-30 to 105
-25 to 100
-20 to 210
0,5
RS02 PU/POM
NBR/POM
FPM/PTFE
700
250
250
-30 to 100
-25 to 100
-20 to 210
0,5
RS02A PU/POM
NBR/POM
FPM/PTFE
700
250
250
-30 to 100
-25 to 100
-20 to 210
0,5
RS03 PU/NBR 400 -25 to 100 0,5
RS04 PU/NBR/POM 700 -25 to 100 0,5
RS05 PU
NBR
25 -30 to 105
-25 to 100
1
RS08 PU
NBR
400
160
-30 to 105
-25 to 100
0,3
RS09 PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
RS09A PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
RS09A PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
RS09B PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
RS91 PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
RS16 NBR 160 -25 to 100 0,5
RS17 PU 400 -30 to 105 0,5
RS17A PU/POM 700 -30 to 105 0,5
RS17B PU/POM 400 -25 to 100 0,5
RS17C P/NBR/POM 700 -25 to 100 0,5
RS17D PU
NBR
400
160
-30 to 105
-25 to 100
0,3
RS17E PU/POM 700 -30 to 100 0,3
RS19 PTFE / V-spring 160 200 to 260 15
RS20 NBR/POM 700 -25 to 100 0,5
RS35 PU 400 -30 to 105 0,4
본 단면 표에 기재된 씰 형상은 단면입니다. 또한 본사의 전문 생산기술로 특수용 씰을 단기간에 공급해 드릴 수 있습니다.
 
홈페이지 제작 환영!