• HOME
  • EMAIL
  • HISTORY
가공품소개Seal Maker 제품
Profile Type Standard material Pressure
(bar)
Temp.
(°C)
Surface speed
(m/sec)
PS01 PU
NBR
FPM
400
160
160
-30 to 105
-25 to 100
-20 to 210
0,5
PS01A PU
NBR
FPM
160
160
160
-30 to 105
-25 to 100
-20 to 210
0,5
PS01B PU
NBR
FPM
400
160
160
-30 to 105
-25 to 100
-20 to 210
0,5
PS02 PU/POM
NBR/POM
FPM/PTFE
700
250
250
-30 to 100
-25 to 100
-20 to 210
0,5
PS02A PU/POM
NBR/POM
FPM/PTFE
700
250
250
-30 to 100
-25 to 100
-20 to 210
0,5
PS03 PU/NBR 400 -25 to 100 0,5
PS04 PU/NBR/POM 700 -25 to 100 0,5
PS05 PU
NBR
25 -30 to 105
-25 to 100
1
PS08 PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
15
PS08B PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
PS08C PTFE/NBR 400 -25 to 100 2
PS08D PTFE/NBR 400 -25 to 100 3
PSD08E PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
PS08F PU-D57/NBR 250 -25 to 100 1
PS81 PU-D57/NBR
PTFE/NBR
250
400
-25 to 100 1
10
PS09 PU/NBR/POM 400 -25 to 100 0,5
PS16 NBR 160 -25 to 100 0,5
PS17 PU/POM
NBR/POM
400
250
-25 to 100 0,5
PS19 PTFE-F/V-Spring 160 -200 to 260 15
PS20 NBR/POM 700 -25 to 100 0,5
PS23 PU/NBR/POM 400 -25 to 100 0,5
PS35 PU 400 -30 to 105 0,4
모든 씰을 외경 1,500mm까지 신속하게 공급해 드릴 수 있습니다. 각 단면들은 그에 상응하는 특정 용도에 적합합니다.
상기표의 수치들은 각각의 재료 물성 한계치를 기재하였습니다. 어느 한 가지 물성의 한계치 이상에 사용하는것은 추천하지 않습니다.
 
홈페이지 제작 환영!